Maternal folic acid supplementation and dietary folate intake and congenital heart defects

 

Baohong Mao, Jie Qiu, Nan Zhao, Yawen Shao, Wei Dai, Xiaochun He, Hongmei Cui,

Xiaojuan Lin, Ling Lv, Zhongfeng Tang, Sijuan Xu, Huang Huang, Min Zhou,

Xiaoying Xu, Weitao Qiu, Qing Liu, Yawei Zhang

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187996 November 16, 2017

Advertisements